گزارش مطالب اخیر

این چند وقته دو مطلب در مورد فیلم ها و سبک فیلم دیدن خودم نوشتم با عنوان های

سی دی که باز نشده رفت به سطل آشغال

سبک فیلم دیدن من

از قدرت زمان های کوچک نوشتم

که اگر به زمان های کوچک بی اهمیت باشیم زمان های بزرگ هم به ما بی اهمیت خواهد شد عنوان این مطلب

استفاده از زمان های کوچک بود

از تفاوت درد کم با زیاد گفتم که خیلی وقت ها درد زیاد بیشتر کمک کننده است

درد زیاد خوب است یا درد کم ؟

از تجربه ی صبح زود بلند شدن خودم گفتم

اصلا چرا صبح زود بیدار بشیم ؟

مطلب دیگر این بود :

بی حسی نسبت به مشکلات اعتیاد آور است

و اما جدیدترین مطلب در مورد میزان مطالعه و اینکه چند صفحه باشد گفتم :

روزی صد صفحه کتاب بخوانم یا یک صفحه ؟