اکثر انتقاد ها بی خاصیت است

میخواهم راحت بنویسم . مدتی هست که احساس راحتی ندارم هنگام نوشتن .

زیاد به نگارش توجه میکنم . زیاد به فکر مخاطبم اهمیت میدهم . باعث شده سخت بنویسم .

روی کاغذ کند مینویسم . موقع تایپ دیر به دکمه های کیبورد ضربه میزنم .

میخواهم راحت بنویسم . کسی که بخواهد انتقاد کند یا اشکال بگیرد اگر تا مرز نابودی تلاش کنی و خوب باشی باز هم آخرش راهی برای خنجر زدن به تو پیدا میکند . هر جا بخواهی خوشحالی کنی با یادآوری خاطره ای تلخ لبخندت رو محو میکند .

خیلی از انتقاد ها دزدی است . گاهی یک خنده یا یک انتقاد به راحتی یک رویا یا هدف رو می دزدد .

هر وقت ازتون انتقاد شد محکم جیب خودتون و رویاتون رو بچسبید , دزدی در کمین است .

البته راهنمایی ها و مشورت با دوستان رو با انتقاد اشتباه نگیریم . گاهی خودمون از دوستی میخواهیم که بگوید کار من چه اشکالی دارد ؟ این فرق دارد با کسی که سه روز هم تو رو نمیشناسد و بدون اجازه می آید از تو انتقاد میکند .

برای هیچی نبودن تو این دنیا همین انتقاد ها رو گوش کردن کافیه .

اگر هیچی نیستی پس داری به حرف دیگران گوش میکنی