من چرک نویس ها را بیشتر دوست دارم

دربین چرک نویس ها کلی خلاقیت و تازگی است .

در چرک نویس احساس آزادی داری احساس فضای خالی زیاد داشتن برای پر کردن .

در چرک نویس مهم نیست دیگران چه فکری می کنند چون چرک نویس را برای خودمون می نویسیم .

در پاک نویس نباید خطا باشد . باید دقت کرد . فضا بسته شده است .

من در اینجا چرک می نویسم . اگر اشکال یا خطایی دارد بگذارید به پای چرک نویس بودن . من این روش را بیشتر دوست دارم .

وقتی پاک نویس می کنیم سخت است چیز جدیدی اضافه کردن ولی وقتی چرک نویس داری هر لحظه آماده ای چیز جدیدی به آن اضافه کنی .

من دو دفتر دارم در یکی قرار است مرتب و تمیز بنویسم در دیگری بدخط و تند . آن دفتری که تمیز است چند صفحه به زور نوشتم ولی دفتر بدخط ام پر است .

دیدگاهتان را بنویسید