نجات زندگی با حس از دست دادن

موقعی که احساس می کنیم در حال از دست دادن چیزی هستیم به شدت به آن حساس می شویم خیلی به آن فکر می کنیم و به شکل وحشتناکی به آن توجه می کنیم .

تا زمانی که برای کاری وقت مناسب است کار انجام نمیشود . کار زمانی انجام می شود که دیگر هیچ زمان اضافی برای سوزاندن نداشته باشی .

اگر چیزهای زیادی در زندگی داریم که به آن ها توجه نمی کنیم , این خوب نیست .

باید آنقدر حذف کنی تا هر چه ماند مهم باشد حالا بر روی آن ها تمرکز کنی .

هر روز دنبال حذف کردن باش . ما بیشتر دنبال اضافه کردن هستیم تا حذف کردن . برای همین قدرت حذف کردن را از دست داده ایم .

هر روز دوست بیشتر هر روز منابع بیشتر و… در حالی که نمیدانیم در حال چه کاری هستیم

دیدگاهتان را بنویسید