بهانه ای به نام عکس

آدم وقتی حال دلش خوب باشد از تنهایی هم لذت می برد . این جمله با دیدن این عکس برایم تداعی شد .

این یکی از تصاویری است که با دیدنش هر دفعه لذت می برم . گفتم هم برای ذخیره شدنش و هم برای بروز کردن سایت ازش استفاده کنم .

این هم اگر اشتباه نکنم Eltz Castle هست .

البته دیدم ایده ی بدی هم نیست بیشتر مواقع اول مینویسیم بعد از تصویر کمک می گیریم . گاهی اول تصویری را ببینیم بعد , از نوشتن کمک بگیریم .

دیدگاهتان را بنویسید