روزی صد صفحه کتاب بخوانم یا یک صفحه ؟

نمیشود یک توصیه همگانی یا یک برنامه همگانی داد . زمان کنکور هم با برنامه همگانی که به همه ی دانش اموزها میدادن مشکل داشتم .

برنامه ای که برای همه باشد , به درد هیچ کس نخواهد خورد .

ولی برای اینکه تا حدودی جواب این سوال رو داده باشم میتوانم بگویم تا جایی بخوان که بتوانی بهش عمل کنی .

از زمانی که احساس کردی فقط داری میخوانی که خوانده باشی کتاب یا مطلب یا مقاله رو کنار بگذار چرا که دیگر وارد رقابت پوچ اعداد شده ای که برنده ای نخواهد داشت .

سعی کنیم برای خودمون مصداق و مثال و عمل پیدا کنیم و اون یادگیری رو به مرحله ی اجرا ببریم .

نگذاریم سنگینی یادگیری هامون از سنگینی عمل هامون بیشتر بشود .

از مزیت های این روش این است که پی میبریم که چقدر کم عمل میکنیم وقتی مجبور میشویم برای عمل کتاب رو کنار بگذاریم . اینجوری مطالعه ی ما هم فعال است دیگر ما یک بیننده ی صفحات کتاب نیستیم . ما یکی از نقش های اصلی کتاب هستیم .

حالا اگر مشتاق خواندن کتاب های بیشتر هستیم ناچار به عملگرایی بیشتر هم هستیم .

دیدگاهتان را بنویسید