امروز اندازه ی چند روز کار کردی ؟

وقتی یک روزت تموم میشه باید احساس کنی یک ماه گذشته و داری میخوابی باید هر روز کار کردنت جوری فعال و اثربخش باشد که شب که خواستی بخوابی بگی اندازه یک ماه کار کردم و اندازه ی یک ماه خسته ام .

چند روز پیش یک مطلب در مورد تا اخرین قطره انرژیت رو استفاده کن بعد بخواب نوشتم که این مطلب هم مرتبط با اون است که اگه وقت داشتین بخونید .

مدتی است که قبل خواب از خودم میپرسم اندازه چند روز کار کردی ؟

اوایل هدفم کوچکتر بود و اگر میگفتم اندازه دو روز خوشحال میشدم و اگر میگفتم اندازه ی یک روز ناراحت .

حالا که کمی دو روز گفتن برایم عادی شده هدف رو یک هفته و یک ماه گذاشتم .

یکی از بزرگترین هدف هایی که فعلا دارم این است که وقتی شب میپرسم امروز اندازه ی چند روز کار کردم ؟ بگم یک ماه

منظورم ترکیب کمیت و کیفیت است . نه فقط کمیت . بله قبول دارم بیست و چهار ساعت بیشتر نداریم و نمیشه کمیت اون رو با صد و شصت و هشت ساعت هفته با هفتصد و بیست ساعتی که در ماه داریم مقایسه کرد

ولی میشه کار مهمی که داریم رو هر روز مداوم انجام بدیم و اون رو به  قدری با کیفیت انجام بدیم که اون کیفیت رو شاید دیگری با یک هفته انجام دادن به دست بیاورد .

امیدوارم مطلب تا حدودی شفاف شده باشد .

اگه اندازه یک ماه با کیفیت و خوب عمل کردی و شب  پرسیدی اندازه چند روز کار کرده ام و قبل از دادن پاسخ خوابت برد به داشتن دوستی مثل تو افتخار میکنم .

دیدگاهتان را بنویسید